messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed FizfNLGTue112124.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed IkI0ZLGTue112219.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed เรื่อง การเปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ******************​******************​******************​ ด้วยเทศบาลตำบลนาตาลได้ประกาศหลักเกณฑ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ หรือผู้ที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิ และจะต้องเป็นผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (59 ปีขึ้นไป) ( ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุในเดือนถัดไปในปีงบประมาณนั้น ) คุณสมบัติ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันเดือนปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) (๔) เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด เอกสารที่ใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ (๑) แบบยืนยันสิทธิ (๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (๓) สำเนาทะเบียน (๔) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ (๕) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ) สามารถแจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่........ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาตาล (ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-840929
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed เทศบาลตำบลนาตาล ได้รับหนังสืออำเภอท่่าคันโท แจ้งว่ากระทรวงการคลัง ได้รับแจ้งจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่ามีหนังสือบัญชานายกรัฐมนตรีในการดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ และปล่อยเงินกู้นอกระบบระบาดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาตาล จึงขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และกล่าวโทษให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ได้ที่นี่
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed DkPCGBnThu31937.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
1301 - 1350 (ทั้งหมด 2418 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

× เทศบาลตำบลนาตาล