messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษา
นางวรรธกาล แสงภักดี
นักบริหารการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี พันธ์ตุล
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางเพ็ญศรี สิงหราช
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางแหวนเพ็ชร ศรีสุหล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นางจิระนันท์ ภูสีเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางวิไล คำดอกไม้
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางสาวดาวใจ นิบุญธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นายณัฐพล ทิพประไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นางสาวอุทัยทิพย์ ไชยเสนา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางสาวลินนา ภูวงค์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง)
นางสาวจิรชยา ขันธ์โฮม
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางศศิวิมล เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน

× เทศบาลตำบลนาตาล