messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน


ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนาตาลเป็นเขตการปกครองของอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลท่าคันโท ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเทศบาลตำบลนาตาล มีเขตติดต่อพื้นที่เทศบาลตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ๑.๑.๑ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๒ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๔ ทิศใต้ ติดต่อกับเขต อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลนาตาล มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๗.๖๐ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลนาตาล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงสภาพทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล บริเวณตอนล่างของภูมิแอ่งน้ำขนาดกลางเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ซึ่งเป็นต้นน้ำของลำห้วยยางตอนบน ซึ่งเป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรภายในตำบล และมีลำน้ำไหลผ่านบริเวณบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑๒ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔, และมีหมู่ที่ ๑ อยู่พื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลท่าคันโทบางส่วน การปกครอง เทศบาลตำบลนาตาลมีรูปแบบการบริหารการปกครองรูปแบบนายกเทศมนตรี โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาตาลเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งรองนายกจำนวน ๒ คน ที่ปรึกษา ๑ คน และเลขานุการอีก จำนวน ๑ คน เพื่อช่วยบริหารจัดการ โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทั้งหมด จำนวน ๗๒ คน ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๔ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๒ คน มีส่วนงานที่มีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ กอง คือ ๑. สำนักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕. กองการศึกษา× เทศบาลตำบลนาตาล