messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองช่าง
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนะวุฒิ ถีอาสนา
ผช.ช่างโยธา
นายธนกฤต ภูวงค์
ผช.จพง.กองช่าง
โทร : 091-8347637
นางสาวกรรณิการ์ แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ช่างสำรวจ
นายพีรพล สิมมิน
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายพิริยะ ใจมั่น
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายสาคร ลาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายบุญหลาย บัวทองสิงห์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายกวี ประศรี
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายแสงจันทร์ ดีรักษา
จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

× เทศบาลตำบลนาตาล