messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
นางบุษยมาศ กู่ชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายจักรพรรดิ์ ศรีลาวงษ์
นักพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางเอมวิการ์ พันธุภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสรวงศิริ พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0850095226
นางสาวแก้วทิทรา แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวมลิวรรณ สิมมาอ่อน
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.คอมพิวเตอร์
นายมานัส มุกดา
จ้างเหมาบริการ ขับรถ EMS
นายคำหวาย คงมั่น
จ้างเหมาบริการ ขับรถตู้
นางจิรภัทร รัตสิมวงค์
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน

× เทศบาลตำบลนาตาล