messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารส้มขุ่นชนิดผง จำนวน 12,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๓ จุด ม. ๕ บ้านเกิ้ง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ จุดที่ ๑ เริ่มจากข้าง ศพด. ถึง บ้านนายณรงค์ ม.๕ จุดที่ ๒ เริ่มจากข้างบ้านนางแหวน ถึง บ้านนายคอน ม.๕ จุดที่ ๓ เริ่มจากบ้านพ่อจาน ถึง ที่ไร่แม่อบมา ม.๕ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทรัพย์) เริ่มตั้งแต่หลังบ้าน นางอรทัย ถึง ไร่นายสมาน บ้านโนนอำนวย หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรังปรับเกรดบดอัดแน่น เริ่มตั้งแต่ถนนข้างไร่ นายจูมทอง ถึง ไร่นายวัตร บ้านโนนอำนวย หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท้ายหมู่บ้าน) เริ่มตั้งแต่บ้าน นางสุกัญญา ถึง ไร่นายธงชัย บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อจัดซื้อทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง จำนวน 12.5 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างเทศบาลตำบลนาตาลทางทิศตะวันตก) หมู่ 4 บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองแซง (สายวัดคลองน้ำไหล) เริ่มจากบ้านแม่เอียด ถึงที่นานายจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ.หนองแซง เริ่มจากสายบ้านนายอุทัย ศรีประมาณ ถึงข้างบ้านนายวินิต จตุรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมค่าปรับเกรด และลงท่อระบายน้ำ เขต 1,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดถ้ำเกิ้ง) เริ่มจากสายบ้านแม่จันทร์ถึงที่นายทราย บ้านหนองแซง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศูนย์เด็กเล็กบ้านเกิ้ง) เริ่มจากบ้านนายประยง ชารีถึงบ้านนายณรงค์ โม้หนองบัว บ้านเกิ้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ไร่พ่อกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยลงลูกรัง พร้อมค่าปรับเกรด เขต ๒ และลงท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยลงลูกรัง พร้อมค่าปรับเกรด เขต ๑ หมู่ 4,5,6,11,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปข้างสระห้วยตุ หมู่ ๕ บ้านเกิ้ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือน 16 พฤษภาคม - 31 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านแม่เหรียญทอง-บ้านแม่คำจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแซง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (เริ่มตั้งแต่ข้างบ้านแม่ลือถึงหน้าบ้านนายประสงค์) บ้านหนองแซง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ปิดเทอม( 1 เม.ย. ? 15 พ.ค. 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed ซื้อซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายและถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เขต 2 หมู่ 7,8,9,10,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซง หมู่ ๖ จากบ้านนายนิโรจน์ ไปทางบ้านนางขวัญจิรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนามูล หมู่ 13 ถนนสายไปทางวัดผาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายและถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหน้าบ้านนายไพทูล) บ้านเกิ้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหน้าบ้านนายไพทูล) บ้านเกิ้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอำนวย หมู่ 8 (ถนนสายข้างบ้านนางชมพู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 235
rss_feed จ้างก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล บ้านหนองแซง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
rss_feed ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 267
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 307
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือน สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ซื้อโครงการจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19(รอบ3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 287
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซง หมู่ 11 เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเกษตรกี้ ไปจนถึง หน้าบ้านครูนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 436
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล บ้านหนองแซง หมู่ 4 (ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 417
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกิ้ง หมู่ 5 เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนายสมพงษ์ ไปจนถึงหน้าบ้านแม่ตึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 428
1 - 50 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลนาตาล