messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0990398713
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0945296678
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0946274696
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0636690697
นายสมฤทธิ์ ภูสีเขียว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0955066035

× เทศบาลตำบลนาตาล