messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาตาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เล็งความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการนำมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบุตรอินทราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ้ง หมู่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % จึงกำหนดมาตรการดังนี้ 1.ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กวัดบุตรอินทราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ้ง หมู่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย 2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้รับ – ส่งบุตรหลาน ตามสถานที่ที่กำหนด
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed เทศบาลตำบลนาตาล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ขับเคลื่อน การสร้างจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีความระมัดระวังในการขับขี่ ควรสวมหมอกกันน็อคถ้าขับขี่รถจักรยานยนต์และควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถ พักผ่อนให้เพียงพอ เว้นเครื่องดื่มมึนเมา ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน คน ยานพาหนะและสภาพแวดล้อมควรใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ด้วยความห่วงใย.........จาก เทศบาลตำบลนาตาล
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed เทศบาลตำบลนาตาล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ขับเคลื่อน การสร้างจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีความระมัดระวังในการขับขี่ ควรสวมหมอกกันน็อคถ้าขับขี่รถจักรยานยนต์และควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถ พักผ่อนให้เพียงพอ เว้นเครื่องดื่มมึนเมา ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน คน ยานพาหนะและสภาพแวดล้อมควรใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ด้วยความห่วงใย.........จาก เทศบาลตำบลนาตาล
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
1551 - 1600 (ทั้งหมด 2418 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

× เทศบาลตำบลนาตาล