messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ


๑.พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ๒.พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ ชุมชน ๓.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ๔.พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ๗.จัดให้มีและบำรุงถนนทั้งทางบกและทางน้ำ

× เทศบาลตำบลนาตาล