เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมณีรัตน์ นันทะศาสตร์
นักบริหารงานคลัง
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวนวลฉวี สีสุแล
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ
นางสาววัชราภรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาuบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวกวิตา ราชมนตรี
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นางบุญเพ็ง คอนคำ
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นายบุญหลี อามาตร
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้