messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
toys มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย


มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาตาล
มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาตาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เล็งความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการนำมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบุตรอินทราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ้ง หมู่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % จึงกำหนดมาตรการดังนี้ 1.ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กวัดบุตรอินทราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ้ง หมู่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย 2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้รับ – ส่งบุตรหลาน ตามสถานที่ที่กำหนด
ป้ายรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %

ป้ายสัญลักษณ์ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"


× เทศบาลตำบลนาตาล