messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
collections ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 70 |
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 72 |
ประกาศผลการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 73 |
ประสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 80 |
ประกาศเผยแพร่กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 6 |
แจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนท่งสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 2 |
find_in_page ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 168 |
ประสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 132 |
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 163 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 273 |
ขอเชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 260 |
ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง(INFO)การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 242 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 282 |
ประชาสัมพันธ์โครงการการฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 256 |
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 218 |
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปทพ.ศ.2562งวดที่7/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 239 |
การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขชองอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 209 |
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้านข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ่หรือราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมนสายงานการสอนตำแหน่งครู ของอปท poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 232 |
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดอปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 250 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลนาตาล