เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179
collections ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล โดย : admin อ่าน : 6
23 พฤศจิกายน 2564 1543 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล โดย : admin อ่าน : 6
23 พฤศจิกายน 2564 1542 insert_drive_file ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง(INFO)การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ โดย : admin อ่าน : 5
23 พฤศจิกายน 2564 1541 insert_drive_file ขอเชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย : admin อ่าน : 7
10 พฤศจิกายน 2564 1453/2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการการฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2564 โดย : admin อ่าน : 6

beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 กันยายน 2564 insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin อ่าน : 32
27 กันยายน 2564 insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 28
5 กุมภาพันธ์ 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 50
25 มกราคม 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll โดย : admin อ่าน : 52
30 ธันวาคม 2563 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) poll โดย : admin อ่าน : 56

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

collections ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [21 กันยายน 2564]
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 [1 กันยายน 2564]
นายคำพันธ์ สุขเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมรับฟังนโยบายของผู้บริหารในการทำงาน [29 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศบาลตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ [29 กรกฎาคม 2564]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
collections จดหมายข่าว
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนือ่งในวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
โครงการถนนสะอาด ค่านิยม11ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [21 กันยายน 2564]
ทำความสะอาดตลาดสดภายในชุมชน [6 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภา ครั้งที่ 3 สมัยสามัญที่ 3/2563
 
folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 กันยายน 2564 insert_drive_file รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 8.2564 poll โดย : admin อ่าน : 33
17 สิงหาคม 2564 insert_drive_file รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 7.2564 poll โดย : admin อ่าน : 27
6 สิงหาคม 2564 insert_drive_file รายงานการปรเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปีงบประมาณ 2564 (กองสาธาฯ) poll โดย : admin อ่าน : 48
19 กรกฎาคม 2564 insert_drive_file รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 6.2564 poll โดย : admin อ่าน : 32
5 กรกฎาคม 2564 insert_drive_file รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 5.2564 poll โดย : admin อ่าน : 29

folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล โดย : admin อ่าน : 4
14 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ประกาศกรมการปกครอง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน poll โดย : admin อ่าน : 28
6 ตุลาคม 2564 photo ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin อ่าน : 29
6 ตุลาคม 2564 insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll โดย : admin อ่าน : 28
6 ตุลาคม 2564 insert_drive_file หนังสือมอบอํานาจ | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   grade โดย : admin อ่าน : 24
6 ตุลาคม 2564 insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย poll โดย : admin อ่าน : 28
6 ตุลาคม 2564 insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 29
4 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ขอข้อมูลครัวเรือน/จำนวนประชากร/ช่วงชั้นอายุตามกลุ่มวัย ตำบลนาตาลตามทะเบียนราษฎร poll โดย : admin อ่าน : 38
4 ตุลาคม 2564 insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย poll โดย : admin อ่าน : 32
28 กันยายน 2564 photo ตรวจแนวเขตทางหลวงร่วมกับที่ดินอำเภอหนองกุงศรี | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   grade โดย : admin อ่าน : 18

folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.2/ว 5488 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 photo การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]   poll โดย : admin อ่าน : 36
13 ตุลาคม 2563 insert_drive_file ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2563 poll โดย : admin อ่าน : 225
2 ตุลาคม 2563 insert_drive_file โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   poll โดย : admin อ่าน : 568
29 กรกฎาคม 2563 insert_drive_file ร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 poll โดย : admin อ่าน : 232

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน รอปรับปรุง
facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ