messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
การลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เรื่อง การเปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ******************​******************​******************​ ด้วยเทศบาลตำบลนาตาลได้ประกาศหลักเกณฑ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ หรือผู้ที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิ และจะต้องเป็นผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (59 ปีขึ้นไป) ( ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุในเดือนถัดไปในปีงบประมาณนั้น ) คุณสมบัติ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันเดือนปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) (๔) เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด เอกสารที่ใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ (๑) แบบยืนยันสิทธิ (๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (๓) สำเนาทะเบียน (๔) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ (๕) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ) สามารถแจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่........ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาตาล (ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-840929
5 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการที่ควรมี


× เทศบาลตำบลนาตาล