messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้1,628
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)63,438
ทั้งหมด 280,000

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งในพื่นที่สาธารณะ

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ2566

ปฎิทินเบี้ยผู้สูงอายุ2566

การยื่นทำบัตรคนพิการร่ายใหม่

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

การเปิดรับการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567

5 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการที่ควรมี

verified_user ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : pageview13

collections ภาพกิจกรรม
บุญบั้งไฟ 2567[18 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมสรงน้ำภูพระ 2567[14 พฤษภาคม 2567]
โครงการจิตอาสาฟื้นฟู และพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน[20 มีนาคม 2567]
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า[12 มีนาคม 2567]
 
folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

thumb_up Facebook Page


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
info รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
กิจสภาฯ
THSarabunNew
20

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์ผลงาน การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลนาตาล
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview4
folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๓ครั้งที่๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๓ครั้งที่๑/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview3
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview3
folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview26
ขอเชิญชวนร่วมชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview40 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การนับใบเสร็จ รายงานกรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview84
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview313
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : pageview3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
โครงการสรงน้ำภูพระ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : pageview2 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : pageview2 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
โครงการสืบสานงานประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : pageview1 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
collections จดหมายข่าว

บุญบั้งไฟ ประจำปี 2567[15 มิถุนายน 2567]

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[29 พฤษภาคม 2567]

โครงการสูบน้ำระยะไกล[16 พฤษภาคม 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาตาล