messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
rss_feed เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล ผ.ถ.1/1 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล ส.ถ.1/1
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed เทศบาลตำบลนาตาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46190 โทร. 043840925, 043840929 อีเมลล์ : admin@natal.go.th / saraban@natal.go.th
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed GIhh5WUMon114858.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนาตาลเป็นเขตการปกครองของอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลท่าคันโท ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเทศบาลตำบลนาตาล มีเขตติดต่อพื้นที่เทศบาลตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ๑.๑.๑ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๒ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๔ ทิศใต้ ติดต่อกับเขต อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลนาตาล มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๗.๖๐ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลนาตาล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงสภาพทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล บริเวณตอนล่างของภูมิแอ่งน้ำขนาดกลางเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ซึ่งเป็นต้นน้ำของลำห้วยยางตอนบน ซึ่งเป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรภายในตำบล และมีลำน้ำไหลผ่านบริเวณบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑๒ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔, และมีหมู่ที่ ๑ อยู่พื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลท่าคันโทบางส่วน การปกครอง เทศบาลตำบลนาตาลมีรูปแบบการบริหารการปกครองรูปแบบนายกเทศมนตรี โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาตาลเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งรองนายกจำนวน ๒ คน ที่ปรึกษา ๑ คน และเลขานุการอีก จำนวน ๑ คน เพื่อช่วยบริหารจัดการ โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทั้งหมด จำนวน ๗๒ คน ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๔ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๒ คน มีส่วนงานที่มีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ กอง คือ ๑. สำนักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕. กองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed รอปรับปรุง
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed uKO1jq3Mon115114.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed IsZ7f4LMon115213.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed a2q4SaAMon115225.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed 2zGUqJnMon42812.jpg
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed 5P8n5ENMon43345.jpg
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed MMcMI6kTue94202.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed YchiFVJMon93842.jpg
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed 6mODZN4Tue11239.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed KUWKnELTue11614.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ZjiuRs5Tue11903.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed BsaAwwKTue12118.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed cEk8DBrTue12230.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed l0dsPszThu14950.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed LGGB3LjTue32928.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed CHxePj1Thu110958.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ALsdZNTThu111155.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed BgPCK3MTue120347.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed FjAKGOqWed85244.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed dqfFbabWed103803.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed 76zQiJQWed80703.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed 4BQXswHWed103833.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed KoGcq5DWed80731.pdf
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed
เผยแพร่วันที่ : easyweb | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
351 - 400 (ทั้งหมด 2418 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

× เทศบาลตำบลนาตาล