เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศกรมการปกครอง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file หนังสือมอบอํานาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ขอข้อมูลครัวเรือน/จำนวนประชากร/ช่วงชั้นอายุตามกลุ่มวัย ตำบลนาตาลตามทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ตรวจแนวเขตทางหลวงร่วมกับที่ดินอำเภอหนองกุงศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ขอเลขบ้านใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเกิด แจ้งตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการขอเลขบ้านใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
photo กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร