messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 116
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 96
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 111
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๖๓
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 92
คู่มือลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 89

× เทศบาลตำบลนาตาล