ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงประปา ภายในเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง