เทศบาลน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

1. พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
3. การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. จัดให้มีและบำรุงถนนทั้งทางบกและทางน้ำ

เทศบาลตำบลนาตาลก่อตั้งครั่งแรกเป็นเทศบาลขนาดเล็ก วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ บ้านเกิ้ง ซึ่งต่อมาในปัจจุบันเ ก่อตั้งป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแซง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่ มีบ้านหนองแซง บ้านเกิ้ง บ้านโนนอานวย แต่ละหมู่บ้านเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมของอำเภอ และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่ง พื้นที่เป็นที่ราบสลับเชิงเขา เหมาะสาหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีวนอุทยานภูพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล

ปัจจุบันเป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเทศบาลตําบลนาตาล มีเขตติดต่อพื้นที่เทศบาลตําบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ๑.๑.๑ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๒ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางอุ้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๑.๔ ทิศใต้ ติดต่อกับเขต อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตําบลนาตาล มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๗.๖๐ ตารางกิโลเมตร